Quantcast

Inloggen

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op vindjouwcoach.com

Inleiding

Gelieve deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen. Door de website vindjouwcoach.com te gebruiken en je te registreren op vindjouwcoach.com, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Deze website wordt beheerd door VIND JOUW COACH (waaronder Six Media Lab, Impact Academie, Anders met Sanders, Sanders Academie, Sanders Business Group) (hierna “wij”, “we”, “ons”, “onze” genoemd), gevestigd te VINKENLAAN 23, 9250, WAASMUNSTER in BELGIE ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (ookwel KBO genoemd) met ONDERNEMINGSNUMMER 0749.458.919 en BTW-IDENTIFICATIENUMMER BE0749458919.

Contact kan opgenomen worden via dit contactformulier of via info@vindjouwcoach.com. Verder kan je ons ook direct contacteren op onze verschillende social media accounts.

1. Definities

Sanders Business Group’ – de overkoepelende benaming voor alle projecten en initiatieven onder toezicht van het team van Sanders Business Group. Het bedrijf achter Vind jouw Coach staat ingeschreven onder Six Media Lab bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0749.45.89.19

Websites’ – de websites die onder het beheer van het team van Sanders Business Group vallen. Vindjouwcoach.com maakt hier deel van uit.

Vind jouw Coach’ – een initiatief en project van het team van Sanders Business Group.

Bezoeker‘, ‘Bezoekers‘ – ieder persoon die één of meerdere van de websites van Sanders Business Group bezoekt.

Gebruiker‘, ‘Gebruikers‘ – ieder persoon of bedrijf die een Vermelding krijgt op de Website en/of een account heeft op één van de Websites.

Vermelding’ – de vermelding van een persoon of bedrijf op één van de Websites, dit door het aanmaken van een account.

Overeenkomst‘ – de acceptatie van de Algemene Voorwaarden en het aanmaken van een account op Vind jouw Coach.

2. Toepasselijkheid voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vind jouw Coach en de Gebruiker.

3. Verklaring aanvaarding voorwaarden

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden verklaart de Gebruiker uitdrukkelijk dat hij/zij voor het aangaan van enige verbintenis met Vind jouw Coach op de hoogte werd gebracht van de voorwaarden. Verder accepteert de Gebruiker ook de implicaties ervan en dat hij/zij er alle onderdelen van heeft aanvaard tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

4. Verzaking eigen voorwaarden

Deze aanvaarding betekent bovendien ook dat de Gebruiker de toepassing van enige eigen algemene voorwaarden volledig verzaakt. Verder zijn afwijkingen van de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien vermeld op de documenten afkomstig van de Gebruiker, alleen van toepassing wanneer deze door Vind jouw Coach tevoren zijn aanvaard met een uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging.

5. Wijzigingen

Vind jouw Coach behoudt het recht om wijzigingen in deze voorwaarden door te voeren en dit op eender welk tijdstip. Wijzigingen gelden ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien de Gebruiker na de aanpassing van de voorwaarden gebruik maakt van de Websites en diensten van Vind jouw Coach, gaat hij/zij stilzwijgend akkoord met de aanpassingen.

6. Ongeldigheid

Als om de één of andere reden een gedeelte van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de andere delen van het contract wel gelden en volledig van kracht. 

7. Verklaring van afstand

Het falen van één van de partijen om enig recht uit te oefenen dat hierin is vastgelegd, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of enige andere rechten in deze Algemene Voorwaarden.

8. Intellectueel eigendom

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op Websites, zoals informatie, teksten, foto’s, afbeeldingen of ander materiaal, is eigendom van Vind jouw Coach, van de Gebruikers en/of de klanten van Vind jouw Coach, of van andere partijen die samenwerken met Vind jouw Coach en mag niet zomaar zonder expliciete en schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) openbaar gemaakt worden of verspreid worden.

9. Vermeldingen op en gebruik van Website

Een Vermelding van een Gebruiker op één van de Websites gebeurt in de vorm van het aanmaken van een account. Indien de Gebruiker een account aanmaakt, kan hij/zij een bijhorend profiel aanmaken op de Website. Dit is zichtbaar voor bezoekers en anderen.

Een Vermelding van een Gebruiker kan ten allen tijde door Vind jouw Coach offline gehaald worden. Het is Vind jouw Coach vrij, echter niet verplicht, om dit te communiceren aan de Gebruiker.

Vind jouw Coach doet er alles aan om elke individuele Gebruiker een positieve ervaring te bieden. Door deze Website te gebruiken, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Vind jouw Coach de Overeenkomst kan beëindigen. De reden voor het beëindigen van de Overeenkomst kan van welke aard dan ook zijn, inclusief maar niet gelimiteerd tot:

  • De Gebruiker misbruikt de Website of functies van de Website
  • De Gebruiker gaat onrespectvol met medewerkers van Vind jouw Coach om
  • De Gebruikers overtreedt enige voorwaarden in deze Overeenkomst
  • Deze opsomming is niet limitatief

Vind jouw Coach bepaalt zelf indien de Gebruiker enige acties onderneemt waardoor een vroegtijdige beëindiging noodzakelijk is.

Bijkomend geeft de Gebruiker ons de toestemming om zijn/haar vermelding (inclusief maar niet gelimiteerd tot foto’s, titel, informatie en andere verschafte informatie voor de vermelding) tevens te delen op onze sociale media accounts en/of in onze nieuwsbrieven of e-maillijsten. Dit wordt tevens duidelijk gecommuniceerd in de introductiemail met de instructies over “hoe de Gebruiker een vermelding kan plaatsen op onze Website”.

10. Aansprakelijkheid

Vind jouw Coach biedt anderen de optie om een account aan te maken op vindjouwcoach.com. Gebruikers van onze Website kunnen zelf informatie toevoegen. Vind jouw Coach is niet verantwoordelijk en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de informatie geplaatst op de Website door derde partijen, zoals maar niet gelimiteerd tot Gebruikers.

Vind jouw Coach is niet verantwoordelijk voor de inhoud van profielen en informatie geplaatst door derde partijen, zoals gebruikers. Vind jouw Coach controleert deze informatie niet en kan juisthuid of volledigheid niet garanderen.

Vind jouw Coach garandeert niet dat de informatie altijd correct en/of volledig is. Vind jouw Coach garandeert niet de kwaliteit of vakbekwamheid van de Gebruikers die hun producten of diensten op de Websites aanbieden. Vind jouw Coach kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige overeenkomsten die Gebruikers maken met potentiële klanten die hen via onze Websites gevonden hebben. Vind jouw Coach is ook niet verantwoordelijk voor enige gevolgen die voortkomen uit het contact tussen partijen via onze Websites.

Vind jouw Coach is niet aansprakelijk voor enige directe, of indirecte, schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit het gebruik van de Website of de informatie die daarop wordt gepubliceerd.

De Bezoeker en de Gebruiker vrijwaren Vind jouw Coach tegen enige en alle mogelijke schade, aanspraken en vorderingen door derde partijen die kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie die de Gebruiker op de Website plaatste.

Verder vrijwaart de Bezoeker en de Gebruiker Vind jouw Coach tegen alle mogelijke schade, aanspraken en vorderingen door derde partijen die kunnen voortkomen uit de eventuele overeenkomsten en contacten met derde partijen die voortkomen uit het gebruiken van de Website.

Verder vrijwaart de Bezoeker en de Gebruiker Vind jouw Coach voor eventuele vorderingen, schadevergoedingen, aanspraken van derde partijen als een gevolg van inbreuk op eventuele intellectuele eigendomsrechten van deze derde partijen.

11. Privacy

Alle gegevens die Gebruikers aan Vind jouw Coach verschaffen bij het aanmelden op één van onze Websites zullen behandeld worden met inachtneming van de Wet bescherming van de persoonsgegevens. Verder zullen deze gegevens enkel gebruikt worden voor interne administratieve doeleinden, zoals het versturen van e-mails, nieuwsbrieven, post, facturen en andere administratieve zaken aan de aangesloten Gebruikers.

Wanneer de Bezoeker zich aanmeldt op onze Website, ontvangen wij de gegevens die de Bezoeker opgegeven heeft. Deze Bezoeker wordt nu een Gebruiker.

De gegevens van de Gebruiker worden niet verkocht of met derde partijen gedeeld. Een uitzondering is wanneer dit noodzakelijk is voor het onderhouden en optimaliseren van onze Websites. Verder is het belangrijk om te vermelden dat deze Website een onderdeel van Sanders Business Group en het Better World Network is. Alle gegevens opgegeven door Gebruikers op deze Website valt onder de Privacy Policy van Sanders Business Group en Better World Network.

Sanders Business Group heeft meerdere initiatieven en projecten. Deze initiatieven delen onderling gegevens en vallen onder dezelfde Privacy Policy. Door gebruik te maken van onze Websites en/of je aan te melden als Gebruiker op onze Websites, ga je akkoord met deze verwerking van jouw gegevens onder de Privacy Policy en Algemene Voorwaarden..

Sanders Business Group heeft het recht om de Gebruiker van onze Websites e-mailcorrespondentie toe te sturen gerelateerd aan de reden waarom de Gebruikers zich/haar aanmeldde op onze Website. Deze reden heeft betrekking op de functionaliteit van onze Websites, zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, notificaties over nieuwe berichten, meldingen over het aantal bezoekers van de vermelding van een Gebruiker op de Website, informatie gerelateerd aan de activiteit van de Gebruiker, …

Tegelijkertijd bieden wij de Gebruiker de mogelijkheid aan om zich in te schrijven in bijkomende e-maillijsten voor verschillende topics. Op elk ogenblik heeft de Gebruiker de mogelijkheid (dit bij elke e-mail) om zijn/haar e-mailinstellingen aan te passen en wijzigingen door te voeren of zich volledig uit te schrijven.

12. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

In geval van een geschil is de Gebruiker verplicht om eerst schriftelijk contact op te nemen met Vind jouw Coach en dit geschil onderling af te handelen en op te lossen.

Indien bij een gerechtelijke uitspraak één of meerdere onderdelen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig verklaard worden, blijven de andere onderdelen in deze voorwaarden volledig van kracht. Verder heeft Vind jouw Coach ook de mogelijkheid om nieuwe onderdelen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde onderdelen op te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel van de nietige, dan wel vernietigde onderdelen in acht genomen zal worden.

13. Leesplicht

De Gebruiker aanvaardt, volgens deze Algemene Voorwaarden, de plicht om de voorwaarden en afspraken in deze overeenkomst grondig na te lezen en bevestigt, door verder te gaan met het gebruik van deze Website en/of een account aan te maken, dit ook gedaan te hebben.